cs_image_url

Algemene voorwaarden

 • Regelend de rechtsverhouding tussen de beslotenvennootschap Sign Uitzendbureau B.V., gevestigd te ( HE) Alblasserdam aan de Nieuwlandparc 12-D,nader te noemen “Sign Uitzendbureau” en haar opdrachtgevers.

 • 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan wordenuitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienenuitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Tenzij schriftelijk andersovereengekomen worden onderhavige voorwaarden geacht door Sign Uitzendbureau enOpdrachtgevers te zijn geaccepteerd.

  2. Onder de "Opdrachtgever" wordt in dezevoorwaarden verstaan iedere natuurlijke -dan wel rechtspersoon, die met SignUitzendbureau een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af tesluiten.

  3. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaardenwordt – behoudens hetgeen in lid 1 tweede volzin is bepaald - uitdrukkelijkuitgesloten.

  4. Partijen verklaren – indien zulks zich voordoet – deze voorwaardeneveneens van toepassing op de reeds eerder gesloten of nog af te sluitenovereenkomsten.

  5. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal voorof bij het sluiten van een overeenkomst door Sign Uitzendbureau aan Opdrachtgeverter hand worden gesteld.

 • 1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk andersvermeld.

  2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en anderegegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De inhoud hiervan is voor SignUitzendbureau slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk isbevestigd.

  3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere)documentatie verplicht Sign Uitzendbureau niet tot levering c.q. acceptatie vande order.

 • 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met SignUitzendbureau eerst tot stand nadat Sign Uitzendbureau een – al dan niet opbasis van een door Sign Uitzendbureau opgestelde offerte - verstrekte opdrachtschriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd. Voormelde schriftelijkebevestiging van de opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weerte geven.

  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede(mondelinge) afspraken en /of toezeggingen welke door personeel van SignUitzenbureau of door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonennamens Sign Uitzenbureau gedaan, bindt Sign Uitzendbureau slechts indien dezeaanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en /oftoezeggingen door een daartoe bevoegde functionaris van Sign Uitzendbureau schriftelijkaan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

  3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q.opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens alsopdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist envolledig weer te geven.

  4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder deopschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling vanSign Uitzendorganisatie voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijkenakoming van de overeenkomst.

 • 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud vanprijswijziging.

  2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

  a. gebaseerd op de tijdens de datum der offerte respectievelijk opdrachtgeldende hoogte van de lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, assurantiepremiesen andere kosten;

  b. exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;

  c. vermeld in Eurovaluta, eventuele koerswijzigingenworden doorberekend.

  3. Ingeval van verhoging van een of meer derkostprijsfactoren als genoemd onder lid 2, is Sign Uitzendbureau gerechtigd –ook als er sprake is van een voorzienbare omstandigheid - om de prijsdienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueelter zake bestaande wettelijke voorschriften.

 • 5.1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen deuitzendkracht en Sign Uitzendbureau. Op de uitzendovereenkomst is de ABU-CAOvoor uitzendkrachten van toepassing. Tussen de opdrachtgever en deuitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.
  5.2. Bij het ter beschikking stellen van deuitzendkracht door Sign Uitzendbureau aan de Opdrachtgever werkt deuitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgeverneemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigenwerknemers. Sign Uitzendbureau heeft als formele werkgever geen zicht op dewerkplek en de te verrichten werkzaamheden.

  5.3.De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de tussenpartijen gesloten overeenkomst. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijkengedurende de duur van de overeenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg metSign Uitzendbureau.

 • 6.1. In de inleen overeenkomst wordt de duur van deterbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhandnog niet duidelijk is een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zovermogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van deterbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en dearbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd.
  6.2. Als het uitzendbeding van toepassing is op deuitzend overeenkomst hoeven uitzendbureau of opdrachtgever geen opzegtermijn inacht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen tebeëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  6.3. Als de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van deuitzendkracht, die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde ofonbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de Opdrachtgeveraan Sign Uitzendbureau een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn.Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor debetrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in deinleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het momentvan tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van deinleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
  6.4.Als Opdrachtgever de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl erniets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en deuitzendkracht op basis van de uitzend overeenkomst voor bepaalde of onbepaaldetijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen.

 • 7.1. Als de opdrachtgever met een hem door SignUitzendbureau ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreekseen arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsovereenkomst wilaangaan, stelt hij Sign Uitzenbureau daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.

  7.2. Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks eenarbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht deuitzendovereenkomst met Sign Uitzendbureau niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

 • 8.1. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens deArbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om tezorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. Opdrachtgever verstrektde uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht inde uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrektOpdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zovernoodzakelijk.

  8.2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvangneemt, verstrekt Opdrachtgever aan Sign Uitzendbureau de noodzakelijkeinformatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmedede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bevattende de specifiekekenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

  8.3. Opdrachtgever zal de door hem ingeleende uitzendkrachtniet op zijn beurt weer door lenen aan een derde om onder diens toezicht enleiding te werken, zonder toestemming van Sign Uitzendbureau.
  8.4.Opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en Sign Uitzendbureau aansprakelijkvoor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die deuitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schadein belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

  8.5. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijnwerkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is,is opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikelbedoelde personen en jegens Sign Uitzendbureau gehouden tot vergoeding van deschade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate hetgevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

  8.6. Opdrachtgever zal Sign Uitzendbureau te allen tijdevrijwaren tegen aanspraken, jegens Sign Uitzendbureau ingesteld wegens het nietnakomen door Opdrachtgever van de in lid één van dit artikel genoemde verplichtingenen verleent Sign Uitzendbureau de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan dedirect belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Sign Uitzendbureautegen opdrachtgever geldend te maken.

  8.7. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor eenafdoende, totaaldekken aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe enindirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 • 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij(af)levering te geschieden, zonder enige korting, of middels storting ofovermaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening, binnen 14 dagen nafactuurdatum. De op onze bank /giro afschriften aangegeven valutadag isbepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

  2. Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder datde Opdrachtgever gerechtigd is tot enige aftrek dan wel schuldvergelijking.

  3. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoeningvan de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakteinvorderingskosten en /of administratiekosten en worden daarna in minderinggebracht op de oudste openstaande vordering.

  4. Indien betaling niet binnen de in lid 1 vermeldetermijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim envanaf de factuurdatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maandverschuldigd over het openstaande bedrag.

  5. Sign Uitzendbureau is gerechtigd bij of na het aangaanvan de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de Opdrachtgeverzekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de vorige verplichtingenvoldaan zal worden.

  6. Voorts is de Opdrachtgever aan Sign Uitzendbureauverschuldigd 15% van het factuurbedrag (exclusief BTW) zodra Sign Uitzendbureaude vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, één en ander onverminderd dekosten die de Opdrachtgever rechtens dient te voldoen.

  7. Ingeval sprake is van een overeenkomst tussen SignUitzendbureau en twee of meerdere contractspartijen, zijn deze hoofdelijkaansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overkomst voortvloeiende –financiële – verplichtingen.

   

 • 1. Indien Opdrachtgever onder schriftelijke opgave vanduidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is Opdrachtgever in elkgeval verplicht aan Sign Uitzendbureau te vergoeden alle in het kader van deopdracht/overeenkomst door Sign Uitzendbureau gedane uitgaven, zomede de inverband met de annulering veroorzaakte schade aan Sign Uitzendbureau tevergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag,onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.

  2. Opdrachtgever zal tevens de uit de annuleringvoortspruitende kosten vergoeden en Sign Uitzendbureau vrijwaren terzake iederemogelijke aanspraak van derden.

 • 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakomingwordt te deze verstaan: elke tekortkoming in de nakoming die volgens wet,rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aanSign Uitzendbureau toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakomingkan Sign Uitzendbureau in ieder geval niet toegerekend worden in geval vanovermacht, waaronder – onder meer – wordt verstaan:

  a. werkstaking;

  b. bovenmatig ziekteverzuim;

  c. transportmoeilijkheden;

  d. brand, overstroming en andere natuurrampen;

  e. uitsluiting, oproer, atoomreacties en oorlog

  f. overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,contingenteringen;

  g. bedrijfsstoringen bij Sign Uitzendbureau.

  2. Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft SignUitzendbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op teschorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich nietmeer voordoet.

  3. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan dienen partijen te overleggenaangaande de wijze waarop zij de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit

  voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen en andere gevolgen wensen teregelen.

  4. Sign Uitzendbureau is en blijft gerechtigd betaling tevorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffendeovereenkomst zijn verricht voordat van de niet toerekenbare tekortkoming isgebleken evenwel met inachtneming van de omstandigheid van de gevolgen van eenblijvende onmogelijkheid in de gehele dan wel gedeeltelijke nakoming, zoalsomschreven in lid 3.

   

 • 1. Sign Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schadeof kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de Opdrachtgever of vanderden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van

  a. Fouten in een door de Opdrachtgever afkomstige dan welvoorgeschreven gegevens of orders;

  b. Ondeugdelijkheden van eventueel door de Opdrachtgever ter beschikkinggestelde materialen;

  c. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de Opdrachtgeverter beschikking zijn gesteld.

  2. Ingeval Sign Uitzendbureau terzake van niet, niettijdig, niet volledig dan wel niet goed presteren hoe dan ook aansprakelijkwordt jegens Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever Sign Uitzendbureau in degelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het gevaldit niet meer mogelijk is, zal Sign Uitzendbureau aan haar verplichting tot hetvergoeden van schade voldaan hebben door betaling van de werkelijk door de Opdrachtgevergemaakte kosten tot een maximum van 5% van het factuurbedrag.

  3. Sign Uitzendbureau zal nimmer verder aansprakelijkzijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haaraansprakelijkheid is voortgevloeid.

   

 • 13.1. Ieder der partijen staat er voor in dat alle eventuele bij hetsluiten van de overeenkomst ontvangen bedrijfs- en/of productgevoelige gegevensen bijzonderheden strikt tussen hen zullen blijven en op geen enkele wijze aanderden worden prijsgegeven zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van deovereenkomst van partijen.

  13.2. Als vertrouwelijke informatie geldt in elk geval deals zodanig aangemerkte gegevens zomede bedrijfsinformatie die gericht is opspecifieke kenmerken van product of bedrijf onder meer betreffende het werkproces,prijsstelling, relatiekring en productkennis.

  13.3. Opdrachtgever stelt bij de aanvang van deterbeschikkingstelling van een uitzendkracht dienst identiteit vast aan de handvan een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op inzijn administratie. Sign Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor boetes ofclaims die opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen voormeldniet is nagekomen.

  13.4. Opdrachtgever verplicht zich tot absolutegeheimhouding jegens elke willekeurige derde partij.

 • 14.1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te wordeningediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur.

  14.2 Na het verstrijken van de vermelde termijn wordt de Opdrachtgevergeacht de factuur te hebben goedgekeurd althans zonder protest te behouden.

 • In gevallen dat Opdrachtgever:

  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstandovergaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op hetgeheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustendeverplichting niet nakomt;

  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoorgestelde termijn te voldoen;

  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijkgedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op terichten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in dedoelstelling van zijn bedrijf;

  heeft Sign Uitzendbureau door het enkelplaatsgrijpen van een der hier voorgenoemde omstandigheden het recht zonderenige ingebrekestelling hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden,hetzij enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van de door SignUitzendbureau verrichte diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing ofingebrekestelling vereist is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderdhet recht op vergoeding van schaden, kosten en intresten.

   

 • Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van SignUitzendbureau en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.

 • 17.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welkeslechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uitof verband houdende met de

  overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of debetreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijkeals juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank Rotterdam, locatieDordrecht; dit behoudens wettelijke voorschriften dan wel verboden andersbepalen alsmede hoger beroep en/of cassatie.

  17.2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het rechtvan Sign Uitzendbureau om het geschil te latenbeslechten middels arbitrage of bindend advies.