cs_image_url

Algemene voorwaarden

 • Regelend de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap Sign Uitzendbureau B.V., gevestigd te Nieuwland Parc 12-D, 2952 DA Alblasserdam, KvK nummer 81763646 nader te noemen Sign Uitzendbureau en haar opdrachtgevers. 

  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden onderhavige voorwaarden geacht door Sign Uitzendbureau en Opdrachtgevers te zijn geaccepteerd.
  2. Onder de "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon, die met Sign Uitzendbureau een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
  3. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt behoudens hetgeen in lid 1 tweede volzin is bepaald uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Partijen verklaren indien zulks zich voordoet deze voorwaarden eveneens van toepassing op de reeds eerder gesloten of nog af te sluiten overeenkomsten.
  5. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal voor of bij het sluiten van een overeenkomst door Sign Uitzendbureau aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

  1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De inhoud hiervan is voor Sign Uitzendbureau slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
  3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Sign Uitzendbureau niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
  4. Als u een gesprek aangaat met een door Sign Uitzendbureau aangedragen kandidaat, erkent u uitdrukkelijk een zoekopdracht aan ons te hebben verstrekt en accepteert u een verplichting tot betaling van een vergoeding indien de door Sign Uitzendbureau aangedragen kandidaat (direct, indirect of als zzp’er) werkzaamheden bij/voor u gaat verrichten.

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Sign Uitzendbureau eerst tot stand nadat Sign Uitzendbureau een al dan niet op basis van een door Sign Uitzendbureau opgestelde offerte - verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd. Voormelde schriftelijke bevestiging van de opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en /of toezeggingen welke door personeel van Sign Uitzendbureau of door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen namens Sign Uitzendbureau gedaan, bindt Sign Uitzendbureau slechts indien deze aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en /of toezeggingen door een daartoe bevoegde functionaris van Sign Uitzendbureau schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
  3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van Sign Uitzendorganisatie voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 • 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
  2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

  a. gebaseerd op de tijdens de datum der offerte respectievelijk opdracht      geldende hoogte van de lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten;

  b. exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;

  c. vermeld in Eurovaluta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

  3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren als genoemd onder lid 2, is Sign Uitzendbureau gerechtigd – ook als er sprake is van een voorzienbare omstandigheid - om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

 • 5.1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en Sign Uitzendbureau. Op de uitzendovereenkomst is de ABU-CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.  

  5.2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door Sign Uitzendbureau aan de Opdrachtgever werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Sign Uitzendbureau heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.  

  5.3.De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de duur van de overeenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Sign Uitzendbureau. 

 • 6.1. In de inleen overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd. 

  6.2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzend overeenkomst hoeven uitzendbureau of opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

  6.3. Als de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de Opdrachtgever aan Sign Uitzendbureau een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen. 

  6.4. Als Opdrachtgever de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de uitzendkracht op basis van de uitzend overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 • 7.1. Als de opdrachtgever met een hem door Sign Uitzendbureau ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsovereenkomst wil aan gaan, stelt hij Sign Uitzendbureau daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.

  7.2. Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Sign Uitzendbureau niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

  7.3.  Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 uur, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd als de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook als de uitzendkracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat c.q. Algemene Voorwaarden Sign uitzendbureau  laat aangaan, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid. Als de opdrachtgever hier niet aan voldoet wordt er een bedrag van € 1.500,- per gewerkte dag doorgerekend met een maximum van € 25.000,-.

 • 8.1. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. Opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt Opdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

   8.2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt Opdrachtgever aan Sign Uitzendbureau de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

  8.3. Opdrachtgever zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer door lenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van Sign Uitzendbureau.

  8.4. Opdrachtgever is tegenover de uitzendkrachten Sign Uitzendbureau aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

  8.5. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Sign Uitzendbureau gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.

  8.6. Opdrachtgever zal Sign Uitzendbureau te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Sign Uitzendbureau ingesteld wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in lid één van dit artikelgenoemde verplichtingen en verleent Sign Uitzendbureau de bevoegdheid haaraanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Sign Uitzendbureau tegen opdrachtgever geldend te maken.

   8.7. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekken aansprakelijkheidsverzekering voor alle direct een indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 • 2. Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot enige aftrek dan wel schuldvergelijking.

  3. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest als mede van de door ons gemaakte invorderingskosten en /of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

  4. Indienbetaling niet binnen de in lid 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per(gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

  5. Sign Uitzendbureau is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-,als aan de vorige verplichtingen voldaan zal worden.

  6. Voorts is de Opdrachtgever aan Sign Uitzendbureau verschuldigd 15% van het factuurbedrag(exclusief BTW) zodra Sign Uitzendbureau de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, één en ander onverminderd de kosten die de Opdrachtgever rechtens dient te voldoen.

  7. Ingeval sprake is van een overeenkomst tussen Sign Uitzendbureau en twee of meerdere contractspartijen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overkomst voortvloeiende financiële verplichtingen.

  1. Indien Opdrachtgever onder schriftelijke opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is Opdrachtgever in elk geval verplicht aan Sign Uitzendbureau te vergoeden alle in het kader van de opdracht/overeenkomst door Sign Uitzendbureau gedane uitgaven, zomede de in verband met de annulering veroorzaakte schade aan Sign Uitzendbureau te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.
  2. Opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortspruitende kosten vergoeden en Sign Uitzendbureau vrijwaren terzake iedere mogelijke aanspraak van derden.

 • 1.Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt te deze verstaan: elke tekortkoming in de nakoming die volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Sign Uitzendbureau toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan Sign Uitzendbureau in ieder geval niet toegerekend worden in geval van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan:

  a. werkstaking;

  b. bovenmatig ziekteverzuim;

  c. transportmoeilijkheden;

  d. brand, overstroming en andere natuurrampen;

  e. uitsluiting, oproer, atoomreacties en oorlog

  f. overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen;

  g. bedrijfsstoringen bij Sign Uitzendbureau.  

  2. Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft Sign Uitzendbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich niet meer voordoet.

  3. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan dienen partijen te overleggen aangaande de wijze waarop zij de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende ongedaan makingsverbintenissen en andere gevolgen wensen te regelen.

  4. Sign Uitzendbureau is en blijft gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de niet toerekenbare tekortkoming is gebleken evenwel met inachtneming van de omstandigheid van de gevolgen van een blijvende onmogelijkheid in de gehele dan wel gedeeltelijke nakoming, zoals omschreven in lid 3.

 • 1. Sign Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de Opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van

  a. Fouten in een door de Opdrachtgever afkomstige dan wel voorgeschreven gegevens of orders;

  b. Ondeugdelijkheden van eventueel door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen;

  c. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

  2.Ingeval Sign Uitzendbureau terzake van niet, niet tijdig, niet volledig dan wel niet goed presteren hoe dan ook aansprakelijk wordt jegens Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever Sign Uitzendbureau in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dit niet meer mogelijk is, zal Sign Uitzendbureau aan haar verplichting tot het vergoeden van schade voldaan hebben door betaling van de werkelijk door de Opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5% van het factuurbedrag.

  3.Sign Uitzendbureau zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid.

 • 13.1. Ieder der partijen staat er voor in dat alle eventuele bij het sluiten van de overeenkomst ontvangen bedrijfs- en/of productgevoelige gegevens en bijzonderheden strikt tussen hen zullen blijven en op geen enkele wijze aan derden worden prijsgegeven zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst van partijen. 

  13.2. Als vertrouwelijke informatie geldt in elk geval de als zodanig aangemerkte gegevens zomede bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van product of bedrijf onder meer betreffende het werkproces, prijsstelling, relatiekring en productkennis. 

  13.3. Opdrachtgever stelt bij de aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht dienst identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie. Sign Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor boetes of claims die opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen voormeld niet is nagekomen.  

  13.4. Opdrachtgever verplicht zich tot absolute geheimhouding jegens elke willekeurige derde partij. 

 • 14.1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur. 

  14.2 Na het verstrijken van de vermelde termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd althans zonder protest te behouden. 

 • In gevallen dat Opdrachtgever:

   

  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

   

  heeft Sign Uitzendbureau door het enkel plaatsgrijpen van een der hier voorgenoemde omstandigheden het recht zonder enige ingebrekestelling hetzij de overeenkomstbuitengerechtelijk te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van de door Sign Uitzendbureau verrichte diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van schaden, kosten en intresten.

 • Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Sign Uitzendbureau en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haaruitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht; dit behoudens wettelijke voorschriften dan wel verboden anders bepalen alsmede hoger beroep en/of cassatie.

  17.2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van Sign Uitzendbureau om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.